Algemene Voorwaarde

Alle in en ouds van Studio Webdigi op een rij.

Contractvoorwaarden Webdesign – Studio Webdigi

Dit document bevat de contractvoorwaarden van Studio Webdigi. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door Studio Webdigi, onderdeel van Studio Webdigi, tenzij expliciet anders vermeld wordt in een schriftelijke overeenkomst. Deze voorwaarden zijn aanvullend op de Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden van Studio Webdigi.

Definities

 • Website: een samenhangend geheel van digitale internetpagina’s inclusief eventuele bijbehorende digitale mediabestanden, scripts en databases.
 • Template Website: een website met als basisontwerp een bestaand ontwerp.
 • Website op Maat: website met een nieuw, door Studio Webdigi te ontwerpen basisontwerp en verdere voorzieningen zoals beschreven op de website van Studio Webdigi.
 • Onderhoud van een website: het onderhoud en up to date houden van het door studio webdigi geleverd systeem. Het uitbreiden van je website met extra pagina’s behoort hier niet toe mits dit is overeen gekomen in een schriftelijke overeenkomst.
 • Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Studio Webdigi een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.

Toepasselijkheid

 • Door ondertekening, retourzending van een offerte/opdracht van Studio Webdigi dan wel de livegang verklaart de opdrachtgever dat hij/zij kennis heeft genomen van de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden en de contractvoorwaarden Webdesign van Studio Webdigi en dat hij/zij met deze voorwaarden akkoord gaat.
 • Voor het adverteren door middel van banners op websites die door Studio Webdigi beheerd worden, gelden enkele aanvullende bepalingen die vermeld worden onder artikel 15.
 • Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer die expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en Studio Webdigi opgenomen wordt.

Aanbieding en acceptatie

 • Offertes en prijsopgave door Studio Webdigi blijven 1 maand geldig, tenzij een andere termijn wordt overeengekomen in de offerte. Facturering geschiedt op basis van deze offerte.
 • Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en Studio Webdigi zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.
 • Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Uitvoering van de overeenkomst

 • Studio Webdigi zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 • Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Studio Webdigi het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 • De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Studio Webdigi aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Studio Webdigi worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Studio Webdigi zijn verstrekt, heeft Studio Webdigi het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 • Studio Webdigi is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Studio Webdigi is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 • Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Studio Webdigi de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 • Indien door Studio Webdigi of door opdrachtgever ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 • Opdrachtgever vrijwaart Studio Webdigi voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Duur en beëindiging

 • Het ontwerpen van een nieuwe website door Studio Webdigi voor de opdrachtgever wordt beschouwd als een eenmalige verbintenis en kent derhalve geen looptijd. Uiteraard wordt in een mondelinge of schriftelijke overeenkomst een levertijd afgesproken voor de website.
 • Een onderhoudsovereenkomst met betrekking tot een bestaande website tussen Studio Webdigi en de opdrachtgever kent een minimale looptijd van 1 jaar en wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd met 1 jaar. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk gewenst moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.
 • Studio Webdigi heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Studio Webdigi gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden.
 • Studio Webdigi heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.
 • Studio Webdigi heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien blijkt dat opdrachtgever intolerante, haat zaaiende, ophitsende, discriminerende of pornografische teksten, afbeeldingen, banners of hyperlinks naar websites met intolerante, haat zaaiende, ophitsende, discriminerende of pornografische inhoud, op de website plaatst of wil plaatsen.
 • Studio Webdigi heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien blijkt dat opdrachtgever zelfstandig of door derden onderhoud heeft verricht of laten verrichten, waarbij gebruikt is gemaakt van software die niet compatibel is met de door Studio Webdigi aanbevolen onderhoudssoftware.

Levering en levertijd

 • Studio Webdigi gaat na ontvangst van de benodigde gegevens, teksten en/of beeldmateriaal zo spoedig mogelijk van start met het aanmaken van de overeengekomen producten en/of diensten en deelt de opdrachtgever de verwachte levertijd mee.
 • Bij het ontwerpen van een nieuwe website maakt Studio Webdigi eerst een basisontwerp en legt dit ter goedkeuring voor aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde controleert dit ontwerp en geeft commentaar, aan- en/of opmerkingen zo spoedig mogelijk door aan Studio Webdigi. Na ontvangst van de reacties van de opdrachtgever op het basisontwerp gaat Studio Webdigi over tot het voltooien van de volledige website.
 • Mocht Studio Webdigi onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan zijn verplichtingen te voldoen, kan Studio Webdigi alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij Studio Webdigi een termijn van minimaal 14 dagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen.
 • Door Studio Webdigi gemaakte websites worden op een nader te specificeren wijze (http(s), ftp, email, cd-rom of andere gegevensdrager) aan de opdrachtgever opgeleverd.
 • Opdrachtgevers hebben na oplevering van de website recht op een vrijblijvend onderhoudscontract.

Overmacht

 • Studio Webdigi aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer Studio Webdigi als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.
 • In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal Studio Webdigi alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer in onderling overleg tussen de opdrachtgever en Studio Webdigi geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door Studio Webdigi tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

 Prijzen

 • Alle geofferde prijzen zijn Exclusief 21% BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.
 • Per offerte worden eventuele tarieven voor regiewerk en de geldende onderhoud fee vastgesteld
 • Het uurtarief van Studio Webdigi is €65,- euro per uur. Wijzigingen in de tarieven worden door Studio Webdigi minimaal 1 maand van tevoren bekendgemaakt aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen vanaf het moment dat de aangepaste tarieven van kracht worden.
 • Op onderhoudscontracten wordt jaarlijks de CBS indexering ‘zakelijke dienstverlening’ toegepast.

Betaling

 • Na ondertekening van de offerte krijgt de offerte de status van opdracht/contract. Vanaf dat moment is er een overeenkomst voor het ontwerpen van een website gesloten tussen de opdrachtgever en Studio Webdigi en is de opdrachtgever betaling plichtig.
 • Afhankelijk van de omvang van de opdracht De opdrachtgever dient 30% van het bruto totaalbedrag van de offerte als aanbetaling te voldoen, mits anders overeengekomen bij de opdrachtaanvaarding.
 • Aanbetaling dient plaatst te vinden binnen 14 dagen na ondertekening, op NL63 ING0007 3870 85 ten name van Studio Webdigi o.v.v. “Aanbetaling Website ….nl”. Studio Webdigi houdt zich het recht voor om pas met haar werkzaamheden te beginnen nadat de aanbetaling is ontvangen.
 • De opdrachtgever dient na oplevering van de website het resterende verschuldigde bedrag te voldoen. Studio Webdigi stuurt hiertoe een factuur welke binnen 14 dagen dient te worden voldaan.
 • Bij een onderhoudsovereenkomst voor een website wordt door Studio Webdigi aan de opdrachtgever een factuur gestuurd zodra er meer dan 1 uur werktijd aan onderhoud kan worden gedeclareerd of wanneer er na het plaatshebben van het eerste onderhoud een half jaar is verstreken. De opdrachtgever dient binnen 14 dagen na het verzenden van de factuur door Studio Webdigi het verschuldigde bedrag te voldoen.
 • In genoemde gevallen behoudt Studio Webdigi zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen.
 • Vanaf het moment dat de opdrachtgever de betalingstermijn (14 dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen) overschrijdt, is hij zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling in gebreke gesteld.
 • Indien de betalingstermijn is overschreden wordt door Studio Webdigi een aanmaning tot betaling verstuurd. Kosten van een aanmaning worden, conform algemene leveringsvoorwaarden Studio Webdigi, in rekening gebracht bij de opdrachtgever.
 • Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de opdrachtgever onjuist zijn, dan dient hij terstond, doch uiterlijk binnen 14 dagen na facturering Studio Webdigi hiervan op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, die binnen 14 dagen na verzending voldaan moet worden.
 • Opdrachtgever wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde ontwerpen, website en/of diensten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen jegens Studio Webdigi heeft voldaan.

Copyright

 • Al het door Studio Webdigi vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van Studio Webdigi niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is. Onderhoud door derden van door Studio Webdigi gemaakte websites is slechts toegestaan wanneer de door Studio Webdigi vervaardigde onderdelen worden gebruikt in de website van het bedrijf dat bij Studio Webdigi een contract is aangegaan.
 • Het eigendom van door Studio Webdigi verstrekte ideeën, concepten of (proef)-ontwerpen blijft volledig bij Studio Webdigi, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan Studio Webdigi hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Studio Webdigi gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.
 • Studio Webdigi behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 • Alle content wordt verzorgd door de klant, Studio Webdigi plaatst deze content in het geleverde design in opdracht van opdrachtgever. Bij het plaatsen letten wij niet op typfouten in de aangeleverde content. Opdrachtgever is ten alle aanzien zelf verantwoordelijk wat er vertoont word op de website.

Auteursrecht

Studio Webdigi behoud de auteursrecht van het geleverde werk. Het Auteursrecht is het uitsluitend recht van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld.” (Artikel 1 Auteurswet).

 

Aansprakelijkheid

 • Voor zover Studio Webdigi bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, kan Studio Webdigi op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor schade voortkomend uit deze relaties met Studio Webdigi.
 • In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Studio Webdigi slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Studio Webdigi voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
 • De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden onderschept kan worden. Studio Webdigi kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.
 • Studio Webdigi is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de opdrachtgever is aangebracht. De opdrachtgever dient zich er van te vergewissen dat door de opdrachtgever aangeleverde materiaal zoals teksten en afbeeldingen, vrij zijn van copyright van derden.
 • De opdrachtgever dient Studio Webdigi terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in door de opdrachtgever beschikbaar gestelde gegevens. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, is laatstgenoemde volledig aansprakelijk en zullen mogelijk extra kosten in rekening gebracht worden voor het herstellen c.q. aanpassen van de gegevens tegen het geldend tarief.
 • Studio Webdigi is niet aansprakelijk voor schade die door de opdrachtgever of door derden wordt toegebracht aan de opgeleverde website in een kennelijke poging om deze te onderhouden. Hierbij is het niet van belang of de schade ontstaan is door onoordeelkundig handelen van betrokkenen dan wel veroorzaakt wordt door tekortkomingen aan software die door Studio Webdigi voor onderhoudswerkzaamheden is geadviseerd, dan wel veroorzaakt wordt door het gebruik van andere software dan welke door Studio Webdigi is geadviseerd.
 • Studio Webdigi is niet aansprakelijk voor gebreken in de dienstverlening van derden die door ons worden ingeschakeld in het kader van de opdracht (bijvoorbeeld t.b.v. hosting).

 

Overdracht van rechten en verplichtingen

 • Studio Webdigi noch de opdrachtgever zijn gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiend uit gesloten overeenkomsten over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

 

Gebreken en Reclame beding

 • De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan Studio Webdigi, waarna Studio Webdigi deze gebreken zal trachten te verhelpen. Wanneer aan Studio Webdigi binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder “gebreken”.
 • Reclame schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op.

 

Wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden

 • Studio Webdigi behoudt zicht het recht voor deze contractvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 • Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
 • Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene leveringsvoorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene leveringsvoorwaarden of binnen 7 dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.

 

Overig

 • Studio Webdigi zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan Studio Webdigi.
 • Wanneer Studio Webdigi bemiddelt bij webhosting voor een opdrachtgever, is opdrachtgever gebonden aan de voorwaarden die deze webhosting provider stelt.
 • Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. Studio Webdigi zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.
 • Studio Webdigi is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.
 • Studio Webdigi behoudt zicht het recht voor een discrete verwijzing naar de website van Studio Webdigi te plaatsen op de openingspagina van de opgeleverde website, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

Want To Know What We Can Do For You?

Let’s discuss your project with a cup of coffee
Contact us

Get In Touch

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque ullamcorper imperdiet convallis. Pellentesque rhoncus nunc non turpis lobortis volutpat.

13 + 7 =

Adress

4953 Vine Street
San Diego, CA 92465

Phone

(815) 555-5555

Email

info@mycompany.com
020 - 21 57 020